پوریا مظفریان: کسی تو را انتقاد می کند 2 حالت بیشتر ندارد یا مصلح است یا تخریب گر فقط یادت باشه حال خوبت خراب نشه.