تدریس شیوه طراحی گل برگ چناری یا پنبه ای در هنر تذهیب و نگارگری توسط استاد مهدوی