استاد_شجاعی: عرفه آخرین فرصت است؛ برای شوره‌زار باران نخورده‌ی خشکی، که از تشنگی، ترک برداشته است عرفه؛ آخرین فرصت است برای جبرانِ همه‌ شکستگی‌ ها