به جز عشق کوی تو راهی ندارم؛ به جز آستانت پناهی ندارم؛ مرانی مرا ز آستان امیدت؛ که جز عاشقی من گناهی ندارم... شهادت سفیر امام حسین(ع) حضرت مسلم بن عقیل تسلیت.