آسمان کوفه امشب گریه کن بر حال مسلم؛ اختر قرآن ببین در کوفه جا دارد، ندارد؛ امتحان حق نگر از مسلمانان و مسلم؛ مسلم است ای مسلمی در کوفه جا دارد ، ندارد.