حسین در راه کوفه است، کوفه میا حسین جان ، کوفه وفا ندارد.