از حاتم بخشی پهلوی تا انتقال بی ضابطه آب از سرشاخه ها؛ اصلاح الگوی کشت، بازیافت آب، اختصاص آب شور به صنایعی که الزام استفاده از آب شیرین ندارند برخی از راهکارهای قابل اجراست.