روحانی در آغاز دولت: ما باید منزل مسکونی برای مردم آماده کنیم، روحانی در پایان دولت: وظیفه دولت نیست که خانه مردم را بسازد