مداخله نظامی در افغانستان چقدر برای آمریکا هزینه داشت؟!