شبنم مقدمی بازیگر سینما و تلویزیون که روزگاری سخت و نا امید کنند ای داشته از مرکز باور و سختی در همایش انگیزشی تد می گوید.