ارز نیمایی یا همان 4200 جهانگیری در سطح وسیع توزیع شد تا اقلام ضروری کشور نایاب نشود الان که از علوفه و نهاده های دامی تا دارو نایاب شده مهم است که بدانیم این ارز را چه کسانی دریافت کرده اند.