محمد اصفهانی در مصاحبه با یک برنامه تلویزیونی گفت: به من گفتند کار مذهبی بخوانی زمین میخوری اما اولین کار مذهبی که خواندم پرفروشترین آلبوم سروش شد.