نگم برات یه مرد هم پیدا نکردم؛ نیا حسین الهی من دورت بگردم.