تو که خوزستانی نیستی جنگ که تموم شد برگشتی سر خونه زندگیت، ولی اون موقع تازه اول بدبختی ما بود، نه کار بود نه آب بود نه برق بود ...