برنامه کودکانه بچه های ایران با اجرای عروسکی با نام نادر است که در هر قسمت چند کارتون قشنگ و پیام های کودکانه ارایه می دهد، بچه ها باید کارتون های خوب ببینند، کارتونهای امروز حالا با ما، قاصدک ها، همه جوره ماجرا.