خاطرات همیشه،ماندگارن هیچوقت پاک‌نمیشن.. ما در‌قبال خاطراتی که برای هم‌میسازیم مسئولیم.