بورس که همیشه قرمزه قیمت دلار هم روال نیست؛ سکانس طنز از سریال دودکش دو