می‌دونید چه صفات خوب و بدی از پدر و مادرتون گرفتید؟