از هاشمی تا به امروز، چگونه عده‌ای با این سیاست کشور را به بن‌بست کشاندند.