همه‌ی دلتنگی ها به کنار، شما دلتنگ صدای عمو خسرو نشدین؟