بیا به خوابم یک شب بگو کجا پنهانی؛ بدون تو میمیرم تو که خودت میدانی؛ تو گفته بودی باید کسی نبیند؛ صدا کن اسمم را صدا کن دنیارا ... موزیک استوری عاشقانه بیا به خوابم با صدای امیرحسین افتخاری.