خواهم که بر رویت هر دم زنم بوسه... میایی به پای هم پیر شیم…؟