چرا معاون جوانان وزارت ورزش شمشیر را برای همدم از رو بسته؟