هرکه را صبح شهادت نیست شام مرگ هست، بی شهادت مرگ با خسران چه فرقی میکند؛ تلفیق شعرخوانی معروف توسط سردار دلها و شاعر اثر سید محمد شفیعی