آریا عظیمی نژاد: اینکه آدم به جایی برسه که درونش و بیرونش یکی باشه خودشه یک مرتبتیه و آرامش میاره