فیلم‌‌کوتاه اینجا خانواده زندگی میکند. قسمت سوم: هیس! همکارها بلند صحبت ‌نمی‌کنند!