برای دانستن مجهولات فقط باید بررسی آزمایش در محیط واقعی داشت این کلیپ آزمایش اصل هم ارزی چکش و پر در محیط واقعی فضا است.