به ازای هر ایکسی در دنیای اعداد طبیعی یک وای وجود دارد که از اون ایکس بیشتره همیشه خدا بیشتر و بزرگتر هست که هوای آدم را دارد.