خدا آن حس زیبائیست که در تاریکی صحرا زمانی که هراس مرگ، آرامشت را می‌دزدد. یکی آهسته می‌گوید: کنارت هستم ای تنها و دل آرام می‌ گیرد. مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ