زهرا شده امشب کنار تربتت زائر؛ روضه گرفته در عزای حضرت باقر.