والا بود مقام تو یا باقرالعلوم؛ جانم فدای نام تو یا باقرالعلوم.