دکتر مجتبی شکوری: بسیاری از آدما اقدامات مثبت رو متوقف میکنن، چون به این خیال که خب نتایجش کو؟ اما باید ادامه داد تا روزی رستن جوانه ها را ببینند.