در انگلستان اگر سگ باعث ترس کسی شود تا ۵۰۰۰ پوند جریمه و ۶ ماه زندان در انتظار صاحب سگ خواهد بود.