برنامه کودکانه بچه های ایران با اجرای عروسکی با نام نادر است که در هر قسمت چند کارتون قشنگ و پیام های کودکانه ارایه می دهد، مواظب دندان هایتان باشید؛ هیچ وقت قهر نکنید، کارتونهای امروز مهد کودک حیوانات، قاصدک ها، همه جوره ماجرا.