یکی از درس های خودشناسی زیارت عاشورا اینست که می خواهم به آن مقام محمود خود شما برسم؛ تو خودت یک حسینی وقتی اینو بدونی دیگه نمی خوای کمتر از حسین باشی؛ صحبت های استاد محمد شجاعی درباره خودشناسی در زیارت عاشورا