سردار دلها: ما تمام عزت، تمامیت ارضی، حفظ نوامیس و ... همه را مدیون شهید هستیم.