دختر شناسنامه خانوادس، دختر شناسنامه طایفس، زن غیرت کشور است، آبروی یک ملت است.