یه شبی نیمه شبی کمی از شب، دل گریبونمو گرفت، برای دیدن یار، بی وفا خونت خراب باد؛ کلیپ کوتاه غمگین عاشاقانه با لهجه محلی