بگو که من نزدیکم و به ندای کسی که مرا بخواند پاسخ می دهم.