نصرت از میل نداشتن به مال دنیا و خونه بزرگ میگه اما نقشه دیگه ای در سر داره می کشه؛ سکانسی طنز از سریال دودکش دو