بسیاری بخاطر تزریق واکسن کرونا در ورودی ارمنستان به آنجا سفر می کردند که بعد از گذاشتن قانون ده روز اقامت پروازهای آن دیار بشدت کاهش یافت.