موشن تکست از سخنان مقام معظم رهبری در مورد آزادی زنان، تهیه شده در مرکز متنای سازمان فضای مجازی بسیج استان مازندران.