کلیپی از سخنان مقام معظم رهبری در مورد آزادی زن یا آزادی مردان هرزه؟! تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج استان مازندران.