اگر فقط یک لامپ خاموش کنید چقدر صرفه جویی در مصرف برق میشود؟! تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج استان لرستان.