مامان مهربون پسر کوچولوشو شیر داد اما هر کاری کرد پسرک خوابش نبرد؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت سنگ کوچولو.