سامانه موشکی طبس کاملا بومی با تحرک پذیری بالا برای اهداف میان برد با ارتفاع متوسط.