تصوری که امریکایی ها از قدرت ایران دارند به مراتب واقعی تر از برخی سیاسیون کشور است.