کار با رنگ های مینا روی سطوح صیقلی دشوار است نمونه از قلمگیری و رنگ گذاری روی آن را می بینیم.