برشی از فیلم طنز هزارپا که آقا رضا هر کاری می کنه به الهام برسه یه جمله زیبا می گه و دکتر الهام می خواد توی تابلوی اعلانات بزنه.