افراد بالای ۶٠ سال (متولدین ١٣۴٠ و قبل از آن) با مراجعه به سامانه سلامت salamat.gov.ir برای دریافت واکسن کرونا نام نویسی کنند.